Planeta Merkur v horoskopu

V dnešním článku bych Vám chtěla přiblížit můj pohled na planetu Merkur v horoskopu narození, který vychází jak z historických děl astrologů, tak ze současných poznatků moderní astrologie a rovněž z výzkumů vědy.

Merkur a jeho význam v horoskopu

Merkur je v horoskopu spojován s pohybem, myšlením, komunikací, nervovým systémem, zručností, dýcháním, cestováním a obchodem. To, v jaké části horoskopu Merkur stojí, ukazuje, v jaké oblasti budeme vlastnosti Merkura nejvíc uplatňovat (např. skrze vlastní projev, v učení, v práci, na veřejnosti, ve vztazích). Podle toho, v jakém je vztahu s ostatními planetami se u lidí projevuje tak, že například: mluví rychle nebo pomalu, jsou výřeční nebo mlčenliví, jsou pohybliví nebo pomalí, jsou šikovní nebo nešikovní, jsou bystří v myšlení nebo pomalejší, atd.. Sluneční znamení, ve kterém se Merkur nachází, ukazuje, jakým způsobem budeme tyto vlastnosti uplatňovat. Nejsilněji se projevuje ve znamení Blíženců a Panny, kde je Merkur vládnoucí planetou. Merkur byl pro tato znamení zvolen, protože má podobné vlastnosti, jako má počasí v období, které odpovídá těmto znamením. Blíženci-vzdušné znamení, lidé jsou intelektuálně založení, získávají informace a předávají je dál, jsou komunikativní, neklidní, pohybliví. Panna – zemské znamení, jim dává rozumový pohled na svět, smysl pro detail, logické analytické myšlení, šikovnost, pracovitost, pohyblivst, nervozitu. V dalších znameních odpovídá jejich vlastnostem. Z toho všeho vyjde jakýsi souhrn, který vypovídá o našich celkových tendencích, jakými projevujeme vlastnosti Merkura, jak je můžeme v životě využít a procvičováním posilovat nebo zlepšovat.

Proč je Merkur spojován s větrem, pohybem, komunikací, cestováním, výměnou, obchodem

Planeta Merkur je nejblíž Slunci, má nejkratší oběžnou dráhu, a proto má i nejvyšší oběžnou rychlost z planet naší sluneční soustavy. Pokud je při svém oběhu aspektem v kontaktu s jinou planetou, svoje vlastnosti přizpůsobí vlastnostem této planety a takto je předá dál. V dávných dobách byl proto nazýván „posel bohů“ (v těchto dobách byly planety spojovány s božstvem). Na Zemi má podobné vlastnosti vítr, který způsobuje pohyb vzduchu v atmosféře. Proto byl Merkur spojen s pohybem. Podle toho, se kterou planetou je ve spojení (aspektu), převezme její vlastnosti a předá dál. Výsledkem jsou různé druhy větru - silný, slabý, bouřlivý, proměnlivý atd. Proto byl Merkur spojen s komunikací a s předáváním informací. Prouděním v atmosféře dochází k výměně teplého a studeného vzduchu a k jeho ochlazování. Proto byl Merkur spojen s výměnou a obchodem. Semena rostlin jsou unášená větrem a překonávají tak velké vzdálenosti. Proto byl Merkur spojen s cestováním.

U lidí jsou vlastnosti Merkura spojeny s vlastnostmi na podobné bázi:

Pohyb, cestování:

 • Nervový systém velkou rychlostí přenáší informace z periferních částí těla do centrálního nervového systému, kde dojde k jejich zpracování, vyhodnocení a zpět přes nervový systém se předá informace a následně vznikne reakce příslušných orgánů, svalů atd.
 • Cestování – přemisťování z místa A do místa B

Komunikace

 • Řečí vyjadřujeme svoje podněty (na to co vidíme, slyšíme, cítíme, vybavíme si z paměti atd.), a předáváme dál – komunikujeme. (Řeč vzniká proudem vzduchu, který vychází z plic, prochází mezi hasivkami -hlasovou štěrbinou a vzniká zvukový projev. Řeč je řízena mozkem, který vysílá signály do svalů plic, hrtanu, jazyka a obličeje zdroj wikipedie)
 • Rukama vyjadřujeme naše myšlenky a komunikujeme prostřednictvím psaní, gestikulace atd.
 • Smyslové orgány se podílí na komunikaci s okolím, kdy přijímáme do mozku informace prostřednictvím zraku, sluchu, hmatu, čichu, chuti a následně na ně reagujeme.

Výměna, obchod:

 • Dýcháním dochází k výměně vzduchu v plicích. Vdechováním vzduchu dochází k okysličování krve a při vydechování odchází z těla kysličník uhličitý
  • Příjem potravy a vylučování - nervová soustava zabezpečuje tzv. peristaltiku (rytmický pohyb stěn žaludku, jícnu, střev), kdy se posouvá potrava trávicím traktem jedním směrem, dojde k jejímu zpracování a pak vyloučení nestrávených zbytků.
 • Obchod spočívá ve výměně jedné věci za jinou

Proč je Merkur spojený s mládím (hlavně s obdobím školní docházky)

V tomto věku dochází k největším a nejrychlejším změnám v lidském organismu, buňky mají nejvyšší regenerační účinky při dělení. V tomto obdob rosteme, vyvíjí se nám mozek, rychle se učíme nové věci. Jak dospíváme a stárneme, jsou tyto procesy v těle pomalejší.

Trocha teorie z vědy - astronomické vlastnosti planety Merkur (zdroj: Wikipedie)

 • Merkur je nejmenší planeta sluneční soustavy, která je nejblíž Slunci
 • Rovníkový poloměr 2439,7 km (tj. 38 % průměru Země)
 • Obíhá po eliptické dráze okolo Slunce
 • Vzdálenost od Slunce    perihélium 45mil.km    afélium 70mil.km
 • Vzdálenost od Země       perihélium 77,3mil.km afélium222mil.km
 • Průměrná rychlost oběhu okolo Slunce 47,87 km/sec.
 • Jeden oběh okolo Slunce trvá 88 dnů
 • Pomalá rotace kolem své osy - během dvou oběhů kolem Slunce dojde ke třem otočením kolem rotační osy
 • Planeta nemá v podstatě žádnou atmosféru, která by dokázala udržet stabilní teplotu, dochází na jejím povrchu k silným teplotním výkyvům, největším v celé sluneční soustavě. Teplota klesá až k −180 °C na straně odvrácené od Slunce a narůstá až k 430 °C na straně osluněné.
 • Povrch planety je neustále bombardován fotony a slunečním větrem (proudem nabitých částic směřujících od Slunce rychlostí vysokou cca 450km/s)

Naše „vlastnosti“ Merkura nám dávají duševní svěžest, pohyblivost a pružnost. Pokud je budeme procvičovat, nikdy nezestárneme a budeme svěží.


Vliv Luny v horoskopu

Přemýšlela jsem nad tím, jak Vám přiblížit můj náhled na působení Luny (měsíce) v horoskopu. Vliv Luny v astrologii vychází z dlouhodobého pozorování dění v přírodě jako jsou změny počasí, chování lidí a zvířat ve vztahu k  různým fázím Luny. Některé projevy se dají odvodit i od vlastností Luny, vztahu Země-Luna, Slunce - Luna.

Slunce a Luna jsou v klasické astrologii označována jako „světla“. Bez nich by nebyl na naší planetě život. Slunce je aktivní ve dne, dává nám světlo a teplo. To podporuje energii a vitalitu. Ohnivá mužská energie nám dává radost ze života, vůli prosadit se, jít dopředu, naše činy jsou viditelné. Vodní ženská energie Luny působí v noci, je skrytá, pasivní. Podporuje, intuici, citové prožívání, instinktivní reakce, podvědomé chování, mateřské pudy, péči o sebe i o druhé, proměnlivost, přizpůsobivost.

Proč je Luna spojována s minulostí, podvědomím, pasivitou, přizpůsobení:

Luna „svítí“ na obloze v noci, její svit není její vlastní, je to odraz slunečního světla, který nehřeje. Chladné světlo Luny v nás nepodněcuje aktivní energii. Naše tělo v noci relaxuje a regeneruje se, sníží se teplota, tlak, svalové napětí, nepřijímáme potravu. Jsme spíše pasivní a přizpůsobiví. V noci spíme a prožíváme svůj život podvědomě, neumíme ho ovládat vůlí. Naše denní prožitky a dávno zasunuté vzpomínky prožíváme ve snech nebo v instinktivním jednání, proto je Luna spojená i s minulostí a s podvědomím.

Proč je Luna spojována s obdobím od narození do 2. až 3. let života, s jídlem, s rodinou, matkou, péčí o druhé, ochranou:

Když se narodíme, žijeme spíše podvědomě a ještě neumíme prosadit svoji vůli. V tomto období děti vnímají a dělají všechno instinktivně na základě svých emocí (libost- nelibost). Důležité jsou pouze základní potřeby pro přežití. Potřeba jíst, pít, spát, teplo, světlo, ochrana, bezpečí, láska. Tyto potřeby nám zajišťuje většinou matka, nebo blízká rodina. Protože jsme si svoje vnímání a prožívání z dětství uložili do podvědomí, máme tendenci se podle toho instinktivně chovat. Podle postavení Luny v horoskopu narození vidíme, v jakém znamení Luna stojí, v jaké části horoskopu se nachází a v jakém vztahu je s ostatními planetami. Z toho můžeme usuzovat na to, jak jsme vnímali toto období a jaké citové vazby jsme měli s matkou a rodinou. Podle toho máme tendence podvědomě prožívat svoji Lunu i v dospělosti. Ženy ji prožívají spíš aktivně a muži spíše pasivně, prostřednictvím žen ve svém životě.

Proč je Luna spojována s proměnlivostí a změnami:

Odpradávna Lidé pozorovali Lunu, v jaké je fázi, jestli dorůstá, nebo ubývá. Bylo to pro ně důležité hlavně v zemědělství, ale i v lékařství. V období úplňku Luna vychází, když Slunce zapadá. Večer tak vidíme na východě její kotouč celý osvětlený. Pak Luna ubývá, až nastane Nov. V tu dobu Luna společně se Sluncem vychází na východě a zapadá na západě, proto není vidět. Luna spolu se Sluncem svojí gravitací podle momentální fáze Luny působí na příliv a odliv (nejsilněji působí za Úplňku a Novu). Příliv zvedá hladiny oceánů o několik metrů, aby s odlivem klesaly. Voda pokrývá asi 71% zemského povrchu. V těle člověka je asi 60 až 70 % vody. Z toho se dá odvodit, že ani my nejsme vůči působení Luny imunní. Lidé, narození se Sluncem nebo Lunou ve vodních znameních, jsou k těmto jevům citlivější.

Trocha vědecké teorie, proč má Měsíc tak velký vliv na dění na zemi

Měsíc, který je satelitem své planety Země, se otáčí kolem vlastní osy a současně obíhá okolo Země. Soustava Země – Měsíc se pohybuje kolem společného těžiště, které leží asi 1,7km pod povrchem planety Země. Tento bod opisuje kolem Slunce eliptickou dráhu, která se nazývá „oběžná dráha země“. Tím, se vysvětluje provázanost Měsíce se Zemí. Gravitační působení Měsíce a Slunce spolu s rotačními silami soustavy Země-Měsíc vyvolávají slapové jevy, které způsobují příliv a odliv. Jsou nejvíce patrné v hydrosféře (moře, řeky, jezera, podzemní voda). Slapové jevy mají vliv i na atmosféru (kde je voda v plynné podobě) a na kontinenty na Zemi. (zdroj: Ilustrovaný atlas vesmíru)


My, jako pozemšťané jsme součástí planety Země. Tak i s námi je Luna spojená a doprovází nás celý život.

(publikováno v magazínu Kulatý svět)

Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky


Život plyne jako řeka. Zpočátku je to takový malý potůček, do kterého se za deště sbíhají jiné potůčky, posilují ho, aby měl větší sílu vytvořit svoje řečiště, nebo se naopak vlije do jiného silnějšího a splyne s ním v jednu řeku. Je to jako s našimi životy. Přijdeme na svět a jsme jedinečná bytost, která má svoji „mapu života“ uloženou ve svém nastavení. Má tak základní směr a orientaci, kam se chce v životě ubírat. Postupně pod vlivem tranzitů planet na nás působí různé vlivy, které s námi rezonují a mi aniž tušíme, že to je ta naše cesta, na ně nějakým způsobem reagujeme. Buď si razíme cestu sami, je trochu klikatá a každý otřes nás trochu vychýlí z cesty. V těchto chvílích musíme zpomalit, abychom to ustáli a vybrali zatáčku. Ta nám ale svojí odstředivou silou kupodivu dodá energii. Stačí proplout pár zatáček a už zase vesele bubláme vstříc novým zkušenostem. Někdo se však narodí s tím, že jeho mapa života je jiná. Má v plánu jít cestou společně s ostatními, nemá třeba takovou sílu, aby si razil cestu. Tak se spojí s druhým, aby byl silnější a jak se říká „společně to dál dotáhneme“. Ideální je, když si zvolí někoho, kdo mu dá prostor a „nepřeválcuje“ ho. Jinak splyne s  „jeho řekou“ a jeho život plyne jako v regulovaném korytu. Někdy však přijde povodeň a řeka se rozvodní. Změní se krajina a říčka si najde zase svoje původní koryto. Zprvu je slabá, ale postupně utvoří zase meandry a bublá vstříc novým příležitostem. Berme proto život jako řeku a každou zatáčku vítejme, protože nám dodává sílu a energii jít svoji vlastní cestou.  (publikováno v magazínu Kuatý svět)

Nový rok 2019


Konstelace v první minutě nového roku 2019 napovídají, že začátek tohoto roku bude ve znamení harmonie. V rodinách by měl zavládnout větší klid a stabilita, ale taky může docházet k určité přestavbě . Posilovat by mohla i úcta ke starším a snaha o to aby se cítili jako plnohodnotní občané. Lidé by si svojí hodnotu mohli uvědomovat skrze práci pro druhé, kterou by měli vykonávat s láskou k bližním. Komunikace s druhými lidmi by měla probíhat aktivně a přinášet nové myšlenky pro zlepšení osobního rozvoje. Tyto konstelace posilují usebráni a zamyšlení se nad uplynulým rokem. Všechno co nás tíží bychom měli přijmout a dál se s tím již nezabývat. Uvolníme tak cestu pro nový začátek. Přeji všem, aby jejich další rok probíhal v harmonii a lásce k bližním, aby všichni měli dostatek elánu pro naplnění svých snů.

Myšlenka

Tak mě dneska napadlo, jak mocná je síla myšlenky a jakou vlastně vyvolá energii. Vezměme takový obyčejný úklid. Třeba smeták, který sám o sobě nebude nic dělat. Napadne mě, že budu zametat. To iniciuje moje svaly, že uchopím smeták a zametám. Svými pohyby ladně kloužu po podlaze a uklízím všechny nečistoty. Musím opatrně, jinak by prach vířil vzduchem. Tím vlastně uvolňuji svoji energii a očišťuju se od nečistot nebo také od myšlenek, které mě zanesly. Když zametám pomalu a klidě, i moje mysl se zklidní a nic mi nevíří v hlavě. Přenáším pomalu svojí energii přes násadu smetáku a jsem vlastně propojena. Je to taková očista, která rozšíří klid i do svého okolí. Když budu zametat netrpělivě nebo vztekle, přenesu tuto energii přes smeták i do svého okolí a tato energie do mě bude zpětně narážet a vracet se v podobě nespokojenosti nebo vzteku. Když budu zametat energicky a bude mě to bavit, přenesu i tuto náladu do svého okolí. Najednou je všechno plné elánu, začít dělat nové věci. Tak takhle bych se měla zamyslet nad vším, co dělám nebo nad tím o čem přemýšlím. Protože prvopočáteční energie myšlenky podnítí běh dalších událostí, které se nám vrací ve stejné podobě, jako jsme je vyslali.

Skrytá síla


 

      jak jsme se učili, vědomí tvoří 2% a zbylých 98% tvoří podvědomí. V podvědomí máme ukryto všechno, co nechceme přijmout, čeho se bojíme, co jsme zapomněli anebo vytěsnili. Jsou tam skryté i všechny vzpomínky nebo talenty, které v tuto chvíli ještě neumíme zpracovat a využít, protože na to nejsme dostatečně vyspělí. Toto téma mě napadlo ve vztahu k tomu, že za pár dnů přejde Slunce ze vzdušného znamení vah do vodního znamení štíra, kde je vládnoucí planetou Pluto. Plutón byl v mytologii pán podzemní říše, kde jsou obrovská bohatství a skrytá síla. Proto mě napadlo, že naše podvědomí trochu souvisí i s touto planetou. Jsou tam věci skryté našemu vědomí a ukrývá se tam obrovský potenciál, jen se potřebuje nějak uvolnit. Proto třeba ve snu můžeme zpracovat to, co vědomě nedokážeme. Nebo se podvědomě něčeho bojíme. Když na tom budeme pracovat a postavíme se čelem nevědomému strachu, můžeme v sobě objevit obrovský zdroj síly, který nám ho pomůže překonat. Někdy tam můžou klíčit nové myšlenky, které je potřeba přinést na svět a dát jim život. Jako třeba já teď píšu a vlastně dávám život mým myšlenkám. Je potřeba se otevírat všemu, co nás může obohatit a pomůže nám najít svoji skrytou sílu.  Tak to je další téma k zamyšlení za dlouhých podzimních večerů. Třeba nám naše planeta Pluto pomůže najít svoji skrytou sílu.

Ticho


U někoho ticho navozuje pocit něčeho statického, nezajímavého a možná z něj má i strach. Představme si, jak se cítíme, když je třeba vítr. Všechno je v pohybu. Stromy ševelí, listí létá, všechno je v pohybu. A také my jsme neklidní.  A teď si představme zase druhý stav, kdy je venku dusno ani lístek se nehne. Cítíme stagnaci, dusno a pocit tísně. Chceme něco udělat, ale nejde to a tak nezbývá než čekat až vánek rozhýbe tu stagnaci. Někdy je však tak krásné ticho, které nejde popsat. Vstoupíte do lesa, jdete v chumelenici nebo sedíte v tiché krajině a najednou máte klid na duši a cítíte to ticho, které vás obejme. Přeji všem, aby prožívali vnitřní ticho a klid na duši.

Vyváženost


      Podzimní dny přinášejí radost z krásných slučeních dnů, ale taky určitou nostalgii. Možná je to tím, že měsíc říjen je ve znamení Vah, které má tendenci všechno vyvažovat.  Planeta Venuše, která je vládcem vah podporuje slučování, krásné vztahy, hezké věci a dělá život prostě hezčí. Druhým vládcem vah je planeta Saturn, která vládne času, omezování, skromnosti a tvrdé práci. Tyto dvě planety tak staví na misku vah na jedné straně zábavu a požitky a na druhé straně tvrdou realitu. Pokud jedno převažuje, život má snahu dorovnat druhou stranu, aby byla rovnováha zachovaná. Tak se nedivme, že jsme někdy jako na houpačce. Nejlepší by asi bylo, aby se nám práce a povinnosti staly zábavou. Pak by všechno bylo v rovnováze. Tak co s tím? Je to jenom na nás :-).

Vlastní život  

aneb „ jak se v životě neutopit“


 

      O umění žít nebo  o tom co je pro Nás nejlepší bylo napsáno a řečeno už mnoho, ale jsme schopni sami o sobě rozhodovat a žít vlastní život? Někdy se zamýšlím, jestli to co dělám a jak žiju, je závislé na mém rozhodnutí nebo se také podřizuji „vůli“ druhých. Do jisté míry asi ano, ale snažím se :-). Čím dál víc si však myslím, že nás určitá síla směřuje k cíli, který jsme si předem vnitřně naplánovali. Je možné, že to je naše duše co si to předsevzala a my jsme jenom vykonavateli svého dávného rozhodnutí. O tom co vnitřně prožíváme nebo kam směřujeme, nám může napovědět i to, s kým se setkáváme nebo jaké situace nás potkávají a jak s nimi rezonujeme. Proto se nám někdy do života dostávají lidé, kteří nás zlobí a vytvářejí situace, které nás rozčilují, nebo naopak jsme s druhými v souladu a život nás baví. Pokud převažuje ta první varianta, je možná načase se zastavit a zeptat se sami sebe, jestli to jenom není odraz našeho vnitřního bytí, které nám ostatní ukazují a mi ho nevnímáme. Třeba s něčím bojujeme, jsme z něčeho nešťastní nebo se bojíme udělat změnu, která by nás posunula. A to je to o co asi jde. V životě se střídají vlny expanze a úbytku. Někdy máme pocit „neuvěřitelné lehkosti bytí“ a jindy „dřeme o dno“. Právě v těch složitějších obdobích nás „to“ nutí něco udělat a tak máme šanci posunout se dál. Můžeme se konečně zklidnit, nebo musíme začít cvičit, něco nového se učit, změnit zaměstnání, atd. Tak proč se bráníme a nechytíme záchranný kruh, vždyť za rohem čeká tolik příležitostí k růstu, jenom o nich nevíme! Je asi dost těžko představitelné v období expanze, že jednou nastane čas udělat změnu, která může být i bolestivá, ale donutí nás žít i jinou stránku života nebo vidět druhé lidi z jiného pohledu. Jak se říká „všechno špatné je pro něco dobré“ a ty vlny nám dávají příležitost „ jak se v životě neutopit“

Podstata horoskopuZačnu trochu obecně, abych Vám přiblížila vznik astrologie. Již staří astronomové, kteří měli znalosti matematiky, lékařství, zemědělství, filosofie, se snažili najít nějakou souvislost mezi  planetami na obloze a jevy, které se odehrávají na Zemi. Pozorovali hlavně dění v přírodě, počasí, psychické a fyzické projevy lidí. Celá tisíciletí zaznamenávali tyto poznatky a porovnávali je s postavením planet na obloze. Z toho vznikl ucelený systém nauky, která dává do souvislosti dění na nebeské sféře, přírodou a člověkem - Astrologie. Analogií mezi člověkem jako mikrokosmem a vesmírem jako makrokosmem se zabývali již dávní filozofové a myslitelé, např. Platón, Tomáš Akvinský, Jan Amos Komenský a další. Význam pojmů Mikrokosmos a Makrokosmos. Mikrokosmos (z řeckého mikros - malý, a kosmos- svět, vesmír) znamená "svět v malém", v protikladu vůči Makrokosmu (z řeckého makro- velké, daleko a kosmos- svět, vesmír). Pojem může označovat prostě svět malých rozměrů oproti velikému, ale už u starověkých filosofů vyjadřoval přesvědčení, že "velký svět" se v člověku odráží, a člověk tak představuje "svět v malém", který tomu velkému odpovídá, je s ním v harmonii. Ve 20. a 21. století se jako mikrokosmos někdy označuje svět elementárních částic a částicové fyziky.   

Horoskop graficky zobrazuje toto postavení planetárních těles na obloze pro určitý čas a konkrétní místo na zemi v okamžiku narození, počátku nějaké věci či události. Proto je možné podle jejich postavení v horoskopu určit, jaké vlivy působily na člověka, zvíře, počasí, událost nebo věc v okamžiku narození nebo vzniku. To, jaké vlivy působí na jedince od narození až po současnost, je možné sledovat pomocí tranzitů a progresí planet na jejich nativní postavení v horoskopu. Nedá se určit nějaká konkrétní událost, ale spíše určitá tendence projevující se v nějaké oblasti.


Proč astrologie


      Když jsem se rozhodla, že chci poznat astrologii hlouběji, přihlásila jsem se na tříletou školu moderní astrologie a měla jsem velké štěstí, že jsem si vybrala brněnskou školu paní RNDr.Bratkové, která je doktorkou přírodních věd, vyučuje moderní astrologii, lékařskou astrologii a také učí o souvislostech mezi astrologií a homeopatií. Její přístup k výuce zahrnuje i nové poznatky výzkumu vesmíru. Naučila nás tak chápat astrologii v širších souvislostech. Vždycky se říká, že každý by měl nejprve poznat sám sebe a tak jsem se při studování svého horoskopu postupně dopracovala k rozluštění hádanky, proč jsem trochu jiná, než se píše obecně o ženách, narozených pod vládou planety Uran. Mám sice některé jejich charakteristické vlastnosti jako je potřeba svobodného myšlení, cestování, touha učit se nové věci, snaha předávat je druhým a někam je posunout. Jenže co ty další vlastnosti, které tam nezapadají, jako proč ráda zahradničím, bádám nad taji života a přírody, intuitivně vnímám myšlenky svých bližních, ráda komunikuji s lidmi a je mi s nimi dobře. Proč věřím, že láska a dobro zmůže všechno. Na všechna další proč postupně dostávám odpovědi při pohledu do svého horoskopu. S údivem zjišťuji, že různé strachy a obavy mě díky pochopení opouštějí anebo je dovedu přijmout a neřešit. Svoje blízké vidím jinýma očima. Už chápu, proč se chovají tak a ne jinak. Proč je rozčiluje nějaké moje jednání. Najednou je dokážu lépe pochopit. V horoskopu nehledám svoji budoucnost, ale spíš vidím, která témata jsou připravena k rozvíjení či změně, abych se posunula dál. Proto mě astrologie naplňuje a snažím se s její pomocí lidem odpovídat na jejich otázky